Business Focus - Akkreditált Felnőttképzési Intézmény

Business Focus Kft.

1116 Budapest, Fehérvári út 235. A. lh. VIII/26
Tel/Fax: 06-1-274-4342
Email: bfocus@bfocus.hu

Felnőttképzési tevékenység
engedély száma E-000284/2014

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy az adatkezelés megkezdése előtt az Adatkezelő által működtetett https://bfocus.hu weboldalra („Honlap” vagy „Weboldal”) látogatókat, tanfolyamra jelentkezőket, a képzésben résztvevőket („Érintett”) egyértelműen és részletesen tájékoztassa személyes adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről.

Jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmazza továbbá az Adatkezelőre vonatkozó belső szabályokat és intézkedéseket, mely biztosítja, hogy az adatkezelése a 3. pontban meghatározott jogszabályoknak megfelel, így egyben az Adatkezelő adatkezelési szabályzatának is minősül az Érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozóan.

Jelen Adatkezelési tájékoztatót az Adatkezelő a Honlapján közzéteszi.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató alkalmazásában:

személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 1. Az adatkezelő adatai

 

Név:                              Business Focus Kft.

Székhely:                     1116 Budapest, Fehérvári út 235. A. lh. 8.em 26.      

Cégjegyzékszám:       01-09-881153

Adószám:                    13944508-2-42

Képviseli:                    Molnár Zoltán ügyvezető

Telefon:                       06-1-274-4342

Email cím:                  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 1. Adatfeldolgozásra jogosult személyek
 1. Az adatkezelés során igénybe vett tárhely-szolgáltató adatai:

 

Név:                                  Tárhelypark Kft.

Székhelye:             1122 Budapest, Gaál József út 24.

Cégjegyzékszáma:             01-09-322570.

 

 

 1. A könyvelési kötelezettség teljesítése során a számlákon szereplő adatok birtokába jut:

 

Név:                                 No. 1. TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Székhely:                           2120 Dunakeszi, Dobó u. 16.

Cégjegyzékszám:   13-06-047323

 

 1. A  honlap, adatbázis karbantartását végző rendszergazda:

 

Név:                                  Sára László egyéni vállalkozó

E-mail:                               Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  

 

 1. Az Adatkezelő az általa szervezett tanfolyamok megtartásához az Adatkezelővel szerződésben álló oktatókat vesz igénybe, akik a tanfolyamon résztvevő érintettek nevét megismerik, a tanfolyami részvevőkről az oktatást megelőzően névsort kapnak, így adatfeldolgozónak minősülnek.

 

 1. Az Adatkezelő OKJ képzések esetén a felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez a képzésben résztvevők adatait a gyakorlati képzést szervező részére a résztvevő nevét, valamint a komplex szakmai vizsgát szervező intézmények részére a felnőttképzési szerződésben szereplő adatokat továbbítja. Tekintettel arra, hogy a gyakorlati, és vizsgahelyszín képzésenként változó az adatfeldolgozó személyéről az Adatkezelő a felnőttképzési szerződésben tájékoztatja az Érintettet.

 

 1. Az adatkezelésre vonatkozó főbb jogszabályok és rövidítésük

 

 • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)
 • a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény
 • a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
 • ágazati rendeletek az OKJ képzések szakmai és vizsgakövetelményekről

 

 1. Adatkezelés alapelvei (minőségpolitika)

 

 • Tisztességesség, jogszerűség, és átláthatóság

Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban megjelölt adatkezelési műveleteket (ideértve az adatok felvételét és kezelését is) tisztességesen, a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, az Érintett számára átlátható módon végzi.

 

 • Célhoz kötöttség

Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a jelen Tájékoztatóban rögzített célokból gyűjti, kezeli, és használja fel, illetve azokat csak ezen célok elérése érdekében továbbítja a jelen Tájékoztatónak valamint a mindenkor hatályos személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. A kezelt személyes adatokat kizárólag a célok megvalósításában érintett személyek ismerhetik meg.

 

 • Adattakarékosság

Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatok megadását kéri az Érintettől, amelyek az adatkezelés célját tekintve az adott adatkezelés vonatkozásában megfelelőek, relevánsak és feltétlenül szükségesek, és amely nélkül a szolgáltatását nem vagy nem az általa vállaltak szerint tudná nyújtani.

 

 • Pontosság

Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatok pontosak, és naprakészek legyenek, az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törli vagy helyesbíti. Amennyiben az Érintett jelzi az Adatkezelő részére, hogy az adatai nem felelnek meg a valóságnak, vagy erről az Adatkezelő tudomást szerez, úgy a jelen Tájékoztatóban rögzítettek szerint haladéktalanul gondoskodik ezen adatok törléséről vagy helyesbítéséről.

 

Mindemellett az Érintettek is felelnek azért, hogy a honlapon, szerződésben megadott adatok valósak, pontosak és naprakészek legyenek. Az Érintett felelőssége és kötelezettsége az is, hogy amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, úgy ahhoz az érintett hozzájárulását előzetesen beszerezze.

 

 • Korlátozott tárolhatóság

Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatok tárolása olyan formában történjen, mely az Érintett azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Adatkezelő az adatok tárolásának időtartamát ezen elv mentén határozza tehát meg.

 

 • Adatbiztonság („integritás és bizalmas jelleg”)

Adatkezelő megtesz minden szükséges technikai vagy szervezési intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Adatkezelő gondoskodik tehát arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, megbízott oktatói illetve az esetlegesen igénybevett adatfeldolgozók részére is előírja.

 

Ennek körében az Adatkezelő az alábbi technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazza: számítógépeken vírus- és tűzfalvédelmet alkalmaz, biztosítja az adatok, és adathordozó eszközök fizikai védelmét. A számítógépek jelszóval védettek, így a személyes adatokat kizárólag az a munkavállaló tekintheti meg, aki arra jogosultságot kapott. Az elektronikus adatokról biztonsági mentés készül. A Honlap látogatása során SSL tanúsítványt alkalmaz, mely arra szolgál, hogy létrejöhessen egy biztonságos, titkosított csatorna a kliens és a szerver között, így a Honlapon megadott adatokat nem tulajdoníthatják el.

 

4.7.           Elszámoltathatóság

Az Adatkezelő vállalja a fenti elvek betartását, továbbá biztosítja, hogy ezen elvek a gyakorlatban is megvalósuljanak az adatkezelési tevékenység során.

 

 1. Tanfolyami jelentkezésekkel kapcsolatos adatkezelés

 

5.1. Nyelvtanfolyamokra, épületenergetikai képzésre történő jelentkezés

Adatkezelés célja: tanfolyamra jelentkezők nyilvántartása, tanfolyamok megszervezése, kapcsolattartás, szintfelmérés.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

A hozzájárulást a Honlapon történő jelentkezéskor checkbox kipipálásával adhatja meg. A hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja e-mailben, vagy papír alapú kérelemben. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatai törlésre kerülnek (ld.: 17.3. pont).

Érintettek kategóriái: honlapon keresztül tanfolyamra jelentkezők

Kezelt adatok köre: Név, Telefonszám, E-mail cím, Tanfolyam, Megjegyzés

Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül? vezetőség, oktatásszervezők

Adatkezelés időtartama: A jelentkezéssel érintett tanfolyam befejezéséig (kivéve, amennyiben felnőttképzési szerződést kötnek, ez esetben az adatait továbbra is kezeli az Adatkezelő ld.: 7. pont).

Adattovábbítás: Tárhelyszolgáltató

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud jelentkezést leadni a honlapon keresztül.

Adatkezelés módja: elektronikus, és papíralapú.

 

5.2. OKJ képzésekre történő jelentkezés

 

Adatkezelés célja: képzésre jelentkezők nyilvántartása, képzések megszervezése, kapcsolattartás, jelentkezés jogszabályi feltételeinek, egészségügyi alkalmasság, szakmai alkalmassági, és pályaalkalmássági követelmények teljesülésének ellenőrzése.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

A hozzájárulást a Honlapon történő jelentkezéskor checkbox kipipálásával adhatja meg. A hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja e-mailben, vagy papír alapú kérelemben. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatai törlésre kerülnek (ld.: 17.3. pont).

Érintettek kategóriái: honlapon keresztül OKJ képzésre jelentkezők

Kezelt adatok köre: Név, Anyja neve, Születési hely, idő, Lakcím, Telefonszám, E-mail cím, Választott képzés, Iskolai végzettség, Egyéb képesítés, Megjegyzés

Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül? vezetőség, oktatásszervezők

Adatkezelés időtartama: A jelentkezéssel érintett tanfolyam befejezéséig (kivéve, amennyiben felnőttképzési szerződést kötnek, ez esetben az adatait továbbra is kezeli az Adatkezelő ld.: 7. pont).

Adattovábbítás: Tárhelyszolgáltató

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud jelentkezést leadni a honlapon keresztül.

Adatkezelés módja: elektronikus, és papíralapú.

 

 1. Ajánlatkéréssel kapcsolatos adatkezelés

 

Adatkezelés célja: ajánlat elkészítése, és megküldése az ajánlatkérő részére, kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

A hozzájárulását checkboxok kipipálásával az ajánlatkérés elküldésekor adhatja meg. A hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja e-mailben, vagy papír alapú kérelemben. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatai törlésre kerülnek (ld.: 15.3. pont).

Érintettek kategóriái: a honlapon keresztül ajánlatot kérő ügyfelek

Kezelt adatok köre: név, email cím, kapcsolattartó telefonszáma

Vállalati nyelvoktatás esetén: létszám, nyelv, tematika, speciális nyelv, rendszeresség, órakezdés időpontja, helyszín, indulás időpontja, egyéb megjegyzés

Tréning, képzés esetén: cég létszáma, mely tréning, képzés érdekli

Vállalati IT képzés esetén: tanfolyam, megjegyzés

Ki férhet hozzá? vezetőség, oktatásszervezők

Adatkezelés időtartama: Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az ajánlati kötöttség lejáratáig. Amennyiben az ajánlat nem került elfogadásra az Adatkezelő az ajánlati kötöttség lejártával törli az adatokat.

Adattovábbítás: Tárhelyszolgáltató.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud ajánlatot kérni a Honlapon keresztül.

Adatkezelés módja: elektronikus, és papíralapú.

 

 1. Felnőttképzésben résztvevők adatainak kezelése

 

Az Adatkezelő a tanfolyamra jelentkezőkkel írásbeli felnőttképzési szerződést köt legkésőbb az első oktatási napon.

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (1) bekezdése alapján az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli és tartja nyilván*:

 1. a) a képzésben résztvevő
 2. aa) nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, nemét, állampolgárságát, lakóhelyének és tartózkodási helyének címét, telefonszámát, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezését és számát,
 3. ab) szülője, törvényes képviselője nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti képzésben résztvevő esetén,
 4. b) a képzési jogviszonnyal összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő
 5. ba) iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel,
 6. bb) képzésbe történő felvételével,
 7. bc) tanulmányainak értékelésével és minősítésével,
 8. bd) a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatosak,
 9. c) a képzésben részt vevő társadalombiztosítási azonosító jelét.

Az írásbeli felnőttképzési szerződés tartalmazza a fenti adatokat. A 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (2) bekezdése szerint a fenti adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók. Az Adatkezelő a 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (4) bekezdése alapján OSAP szerint statisztikai célú adatszolgáltatásra kötelezett, ennek teljesítése érdekében az alábbi adatokat is kezeli: munkaerő-piaci státusz, legmagasabb iskolai végzettsége, és ezeket anonim adatként továbbítja.

           

Adatkezelés célja: tanfolyamon résztvevők nyilvántartása, felnőttképzési szerződés teljesítése, a 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (1) és (4) bekezdésébe foglalt nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, OKJ képzések esetén a jelentkező egészségügyi, szakmai alkalmasságának, pályalkalmasságának vizsgálata a szakképesítés jellegétől függően

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges - GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, 2013. évi LXXVII. törvény 21. §, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 7. § (1) bekezdés b) pontja valamint az egyes OKJ képzések szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó miniszteri rendeletek

Érintettek kategóriái: felnőttképzési szerződéssel rendelkező képzésben résztvevők

Kezelt adatok köre: a 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (1) bekezdése a)-c) pontjában előírt adatok*, OKJ képzések esetén az adott képzésre jogszabályban előírt egészségügyi alkalmasságát igazoló orvosi alkalmassági vizsgálat, tüdőszűrés eredménye, EÜ Kiskönyv, valamint az OSAP anonim adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében: munkaerő piaci státusz, legmagasabb iskolai végzettség.

Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül? vezetőség, oktatásszervezők

Adatkezelés időtartama: 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (6) bekezdése alapján a keletkezésüktől számított öt évig tartják nyilván és kezelik.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud felnőttképzési szerződést kötni az Adatkezelővel, és részt venni a felnőttképzésben.

Adatkezelés módja: papíralapú.

Adattovábbítás: OKJ képzések esetén a képzésben résztvevő neve továbbításra kerül a gyakorlati képzést szervező részére (a szervezőt a felnőttképzési szerződés tartalmazza), valamint a tanfolyamot tartó oktató (alvállalkozó) részére. OKJ képzések esetén a felnőttképzési szerződésben szereplő, valamint az alkalmasságot igazoló adatok továbbításra kerülnek a komplex szakmai vizsgát szervező intézmények (a vizsgaközpontot a felnőttképzési szerződés tartalmazza).

Adattovábbítás jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges - GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

Az adattovábbítás elmaradásának lehetséges következményei: nem tud gyakorlati képzésen/komplex szakmai vizsgán részt venni az Érintett, így nem tudja teljesíteni a képzést/vizsgát.

Adattovábbítás állami támogatású képzés esetén: a támogató részére a képzéssel kapcsolatos felnőttképzési szerződésben szereplő személyes adatok továbbításra kerülnek, illetve hatósági ellenőrzéskor a hatóság képviselői betekinthetnek a személyek adatokat is tartalmazó képzési dokumentációkba.

Adattovábbítás jogalapja: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges - GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (3) bekezdése alapján a felnőttképzési szerződésben szereplő adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell.

 

 1. Vállalati tréning, vállalati nyelvoktatás, vállalati IT képzésekkel kapcsolatos szerződésen alapuló adatkezelés

 

Adatkezelés célja: szerződés teljesítése

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont,

 • jogi személy természetes személy képviselőinek kapcsolattartói adatai esetén jogos érdek - GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont,

Jogos érdek: Kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében. Az Adatkezelő a kapcsolattartáshoz feltétlenül szükséges adatokat kezeli, és kizárólag a jogos érdek megvalósulása céljából, mely más módon nem biztosítható.

 • képzésben résztvevő munkavállalók neve esetén jogos érdek - GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont,

Jogos érdek: az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a szerződés teljesítését, számla kiállításának jogszerűségét jelenléti ívvel igazolja.

 • képzésben résztvevő munkavállalók munkaerő-piaci státusza, legmagasabb iskolai végzettsége esetén: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges - GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (4) bek.

Érintettek kategóriái: az Adatkezelővel szerződést kötő üzleti partnerek, és azok kapcsolattartói, oktatásban résztvevő munkavállalók adatai

Kezelt adatok köre: név, székhely, cégjegyzék száma/nyilvántartási száma, adószáma, képviselője, a kapcsolattartó neve, email címe, telefonszáma, a képzésben résztvevő munkavállalók névsora, valamint az OSAP anonim adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében: a képzésben résztvevő munkavállaló munkaerő piaci státusza, legmagasabb iskolai végzettsége.

Ki férhet hozzá? vezetőség, oktatásszervezők

Adatkezelés időtartama: A szerződés megszűnését követő 5 év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud szerződést kötni az Adatkezelővel.

Adattovábbítás: hallgatói névsort továbbítja a tanfolyamot tartó oktató részére. A munkaerő-piaci státusz, legmagasabb iskolai végzettség anonim adatként továbbításra kerül az OSAP statisztikai felületen a Központi Statisztikai Hivatal felé.

Továbbított adatok köre: tanfolyami résztvevő neve

Adattovábbítás jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges - GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges - GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont - OSAP

Az adattovábbítás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud szerződést kötni az Adatkezelővel.

Adatkezelés módja: papíralapú.

 

 1. Oktatókkal, alvállalkozókkal megkötött szerződésen alapuló adatkezelés

 

Adatkezelés célja: szerződés teljesítése

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges - GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, jogi személy természetes személy képviselőinek, a nevében oktató személy  kapcsolattartói adatai esetén jogos érdek - GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont

Jogos érdek: Kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében. Az Adatkezelő a kapcsolattartáshoz feltétlenül szükséges adatokat kezeli, és kizárólag a jogos érdek megvalósulása céljából, mely más módon nem biztosítható.

Oktatató képmása, bemutatkozása: érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Érintettek kategóriái: az Adatkezelővel oktatási tevékenység ellátására szerződést kötő üzleti partnerek, és azok kapcsolattartói, vállalkozás nevében oktató személy

Kezelt adatok köre: cégnév/név, székhely/lakóhely, cégjegyzék száma/nyilvántartási száma, adószáma, bankszámlaszáma, a kapcsolattartó neve, email címe, telefonszáma, a vállalkozás nevében oktató személy neve, oktató képmása, bemutatkozása

Ki férhet hozzá? vezetőség, oktatásszervezők

Adatkezelés időtartama: A szerződés megszűnését követő 5 év.

Adattovábbítás: nincs.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud szerződést kötni az Adatkezelővel.

Adatkezelés módja: papíralapú.

 

 1. Egyéb szerződések alapuló adatkezelés

 

Adatkezelés célja: szerződés teljesítése

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, jogi személy természetes személy képviselőinek kapcsolattartói adatai esetén jogos érdek - GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

Jogos érdek: Kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében. Az Adatkezelő a kapcsolattartáshoz feltétlenül szükséges adatokat kezeli, és kizárólag a jogos érdek megvalósulása céljából, mely más módon nem biztosítható.

Érintettek kategóriái: az Adatkezelővel szerződést (vállalkozási, megbízási, bérleti stb.) kötő üzleti partnerek, és azok kapcsolattartói

Kezelt adatok köre: név, székhely, nyilvántartási szám, cégjegyzék száma, adószáma, kapcsolattartó neve, email címe, telefonszáma, bankszámlaszáma

Ki férhet hozzá? vezetőség, oktatásszervezők

Adatkezelés időtartama: A szerződés megszűnését követő 5 év.

Adattovábbítás: Nincs.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud szerződést kötni az Adatkezelővel.

Adatkezelés módja: papíralapú.

 

 1. Számla kiállítása

 

Adatkezelés célja: számviteli bizonylat kiállítása

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges - GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 45. §, Számv. tv.169. § (2) bekezdése

Érintettek kategóriái: felnőttképzési szerződéssel rendelkező képzésben résztvevők, vállalati képzési szerződéssel rendelkezők

Kezelt adatok köre: számlázási név, cím, fizetési mód, dátum, tanfolyam megnevezése, díja

Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül? vezetőség, oktatásszervezők

Adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év

Adattovábbítás: A számlák továbbításra kerülnek a könyvelő felé.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem kaphat névre szóló számlát.

Adatkezelés módja: papíralapú.

 

 1. Minőségi kifogások kezelése

 

Adatkezelés célja: az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges - GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (3)-(7).

Érintettek kategóriái: panaszt, kifogást előterjesztő ügyfél

Kezelt adatok köre: a panasz egyedi azonosítószáma, a fogyasztó neve, lakcíme, a panaszbejelentés helye, ideje, a panaszbejelentés módja, a fogyasztó által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke, a panasz leírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje és a jegyzőkönyvvezető neve, aláírása

Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül? vezetőség, oktatásszervezők

Adatkezelés időtartama: A panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év, a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év.

Adattovábbítás: Nincs.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tudja gyakorolni fogyasztói jogait.

Adatkezelés módja: papíralapú.

 

 1. Kapcsolatfelvétel a Honlapon/Facebookon/e-mailen keresztül

 

Adatkezelés célja: tájékoztatás, kapcsolatfelvétel, feltett kérdés megválaszolása

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

A Honlapon történő üzenetküldés esetén a hozzájárulását az üzenet megküldését megelőzően checkbox kipipálásával adja meg. A Facebookon történő üzenetküldés esetén az Érintett az üzenet elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Facebook profiljában megadott, nyilvános személyes adatait (név, profilkép) megismerje. E-mailben történő üzenetküldés esetén az üzenet elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az e-mailben szereplő személyes adatait az Adatkezelő megismerje. A hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja e-mailben, vagy papír alapú kérelemben. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatai törlésre kerülnek (ld.: 17.3. pont).

Érintettek kategóriái: üzenetet küldő ügyfelek

Kezelt adatok köre: név, email cím, tárgy, üzenet, Facebook profilban szereplő nyilvános adatok

Ki férhet hozzá? vezetőség, oktatásszervezők.

Adatkezelés időtartama: A válaszüzenet elküldését követő 30 napon belül az üzenetek törlésre kerülnek (kivéve, ha egyéb adatkezelési cél is fennáll).

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud kérdést feltenni, ajánlatot kérni a Honlapon/Facebookon/e-mailen keresztül.

Adatkezelés módja: elektronikus.

 

 1. A tanfolyamok helyszínén felmerülő adatkezelés

 

Az Adatkezelő a tanfolyamait bérelt helyszíneken szervezi meg. Előfordulhatnak olyan tanfolyami helyszínek, ahol a bérbeadó a folyosókon, bejáratnál vagyonvédelmi, élet, és testi épség védelme céljából kamerás megfigyelést alkalmaz. A kamerás megfigyelésre a helyszínt biztosító bérbeadó figyelmezteti az épületbe belépőket. A kamerafelvételekkel kapcsolatos adatkezelést a bérbeadó végzi, nem az Adatkezelő, az adatvédelmi jogszabályi előírások betartása a bérbeadó felelőssége, az Érintett a kamerás megfigyeléssel kapcsolatos jogait a helyszín bérbeadójával szemben tudja érvényesíteni.

 

 Egyes OKJ-s tanfolyamok esetén a bérelt tanfolyami helyszínen a résztvevők számára számítógépet, valamint internetelérést biztosítanak a tanfolyami oktatás során. A számítógépek karbantartása során előfordulhat, hogy az internethasználat adattartalmát (böngészési előzményeket) a bérbeadó megismeri, amennyiben az Érintett a használatot követően nem törli a böngészési előzményeket.  A számítógép, valamint az internet használatával az Érintett hozzájárul, hogy a bérbeadó az internethasználat adattartalmát megismerje, az adatvédelmi jogszabályi előírások betartása a bérbeadó felelőssége, az Érintett jogait a helyszín bérbeadójával szemben tudja érvényesíteni.

 

 1. Elégedettségmérés

 

A tanfolyamok befejezésekor a tanfolyamban résztvevők anonim elégedettségi kérdőívet tölthetnek ki, melyben kifejezik véleményüket, elégedettségüket a tanfolyami oktatással, oktatókkal kapcsolatban. A beküldött pontszámokból a személyazonosítás nem lehetséges, az semmilyen módon nem kapcsolható össze a tanfolyami résztvevőkkel.

 

 1. Sütikről (cookie) szóló tájékoztatás

 

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a Felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a Felhasználó egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére.

 

Az Adatkezelő a Honlap látogatása során az alábbi sütiket alkalmazza, melyek célja a Honlap funkcionalitásának biztosítása, vagy anonim statisztikai adatok gyűjtése:

 

Süti neve

Ki helyezi el?

Élettartama

Funkció

_dc_gtm_UA-#

bfocus.hu

munkamenet

Ez a cookie a Google Címkekezelő használatával társított webhelyeken ellenőrzi a Google Analytics szkript betöltését.

@@History/@@scroll|#

youtube.com

munkamenet

A videók lejátszásához szükséges cookie

_ga

bfocus.hu

2 év

Anonim statisztika (egyedi azonosítót generál, ami azt mutatja, hogy a felhasználó hogyan használja az oldalt)

_gid

bfocus.hu

munkamenet

Anonim statisztika (egyedi azonosítót generál, ami azt mutatja, hogy a felhasználó hogyan használja az oldalt)

vuid

vimeo.com

2 év

 

Anonim adatokat gyűjt az oldalra látogatókról, pl.: melyik oldalakat olvasta.

fr

facebook.com

3 hónap

A Honlap „kedveléséhez” szükséges.

GPS

youtube.com

munkamenet

Látogatónak egyedi azonosítót regisztrál GPS koordináta alapján.

test_cookie

doubleclick.net

munkamenet

Azt figyeli, hogy az adott felhasználó böngészője támogatja-e a sütiket.

UUID#[abcdef0123456789]{32}

bfocus.hu

munkamenet

 HTTP cooki, nincs besorolva, a honlap működéséhez szükséges cookie

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

179 nap

Youtube-ra feltöltött, és az oldalra beágyazott videók lejátszásához szükséges (megbecsüli a látogató sávszélességét).

YSC

youtube.com

munkamenet

Anonim statisztikai adatot gyűjt, hány látogató tekintette meg a videót.

cookie_notice

bfocus.hu

munkamenet

A honlap megfelelő működése (süti figyelmeztetés)

 

A fenti sütik alkalmazásának célja az oldallátogatottság mérése, forgalmi analitika készítése anonimizált látogatottsági adatok gyűjtésével, valamint a Honlap egy funkcióinak használatát biztosítják. Ezek az adatok alapján az Érintett sem közvetlen, sem közvetett módon nem azonosítható. Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

 

A sütik alkalmazását a saját internet böngészőjében törölheti, illetve letilthatja. A funkcionális cookie-k letiltása esetén a Honlap egyes funkció nem, vagy korlátozottan érhetők el. A cookie-k letiltásához segítséget az alábbi linkeken talál:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

 

 1. Az értintettek jogai
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
  • Hozzáférési jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel (Papír alapú tájékoztatás esetében: 10 Ft/lap). Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre az Adatkezelő, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

A kérelem elektronikus vagy postai úton nyújtható be, ennek szabályait a 19. pont tartalmazza.

A benyújtott kérelemre Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában válaszol.

 • Helyesbítéshez való jog

Az Érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak. Jogosult továbbá arra, hogy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje.

A kérelem beérkezését követően az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül a kérelem jogosságát megvizsgálja, írásban tájékoztatja az Érintettet a kérelem teljesítéséről, vagy amennyiben a kérelmét nem találja megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadja, úgy az elutasítást és annak indokait a jogorvoslattal együtt.

A kérelmet a 19. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

 • Törléshez való jog

Az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó személyes adatokat törli, ha:

 • az adatkezelés jogellenes;
 • az Érintett visszavonja a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az Érintett által kért törlés kizárólag az ő hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, így az nem érinti a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét. Mindemellett Adatkezelő az Érintett személyes adatainak kezelésére az Érintett törlési kérelmét követően is jogosult, amennyiben az Érintett adatainak kezelése az Adatkezelő szerződés teljesítése, jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges.

Az Adatkezelő nem köteles törölni a személyes adatokat, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; ó
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A kérelmet a 19. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A kérelmet a 19. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

 • Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja, illetőleg az Adatkezelő ezeket az adatokat az általa megjelölt másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul (GDPR 6. cikk (1) a) és b) ponton), és az adatkezelés automatizált módon történik.

A kérelmet a 19. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

 • Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Az Érintett a tiltakozással kapcsolatos kérelmét a 19. pontban foglaltak szerint nyújthatja be az Adatkezelő felé.

Amennyiben az Adatkezelő az Érintett tiltakozását alaposnak találja, úgy a személyes adatokat haladéktalanul törli.

 1. Jogorvoslati lehetőségek

Jogellenes adatkezelés, valamint tájékoztatás, helyesbítés, törlés, korlátozás, adathordozhatóság, tiltakozás iránti kérelem elutasítása esetében az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Postai cím: 1530 Budapest, Pf.:5; Email cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat. Panaszt tehet abban az esetben is, amikor Adatkezelő az Érintett megkeresésére a jogszabályban vagy a jelen tájékoztatóban rögzített időn belül nem válaszol, személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

 1. Az Érintett által az Adatkezelő részére megküldött kérelemmel kapcsolatos szabályok

Az Érintett a jelen Tájékoztatóban megjelölt kérelmeket, valamint az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonását írásban az alábbi címre köteles megküldeni:

Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Postai cím: 1067 Budapest, Teréz körút 9. II. em. 3.

Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket haladéktalanul megvizsgálja, és a kérelem kézhezvételét követő legkésőbb 25 napon belül teljesíti a kérelmet, és erről írásban tájékoztatja az Érintettet, vagy amennyiben az Adatkezelő az Érintett kérelmét nem találja megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadja úgy az elutasítást és annak indokait a jogorvoslattal együtt a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli az Érintettel. A kérelmek megválaszolása az ügyvezető feladata.

Az e-mailben küldött kérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha az az Érintett által már megadott, és személyes adatként kezelt e-mail címről érkezik. Adatkezelő jogosult további adatot bekérni az Érintett azonosítása érdekében abban az esetben, ha kétsége merül fel afelől, hogy az adatokat kérő személy valóban az Érintett.

 1. Eljárás adatvédelmi incidens esetén

Adatvédelmi incidens: személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés.

Amennyiben  az Adatkezelő által kezelt személyes adataival összefüggésben a fent definiált adatvédelmi incidensről szerez tudomást, kérjük haladéktalanul jelezze a 14. pontban megjelölt elérhetőségeken. Adatvédelmi incidenst az Adatkezelő haladéktalanul megvizsgálja, legkésőbb a tudomásszerzést követő 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, továbbá megteszi az incidens orvoslására szolgáló intézkedéseket.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket. Az tájékoztatás tartalmazza annak leírását, hogy milyen jellegű az adatvédelmi incidens, valamint az Érintett a természetes személynek szóló, a lehetséges hátrányos hatások enyhítését célzó javaslatokat.

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetése, az Érintettek tájékoztatása, NAIH felé történő bejelentése iránt az ügyvezető intézkedik, valamint megteszi az incidens orvoslására szolgáló intézkedéseket.

 1. Az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása, módosítása

Az Érintettek a jelentkezés leadásával jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat elfogadják.

Adatkezelő jogosult a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A módosított Adatvédelmi Tájékoztató a Weboldalon kerül közzétételre.

 

Hatályos: 2018. május 25-től.